Przykładowy wzór zamówienia na dostawę fontanny pływającej

Płońsk: Dostawa i instalacja fontanny pływającej na zbiorniku wodnym Rutki w Płońsku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska - etap II
Numer ogłoszenia: 150635 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk , ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6622691, faks 023 663 13 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja fontanny pływającej na zbiorniku wodnym Rutki w Płońsku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie fontanny pływającej na powierzchni zbiornika wodnego (Rutki) przy ulicy Związku Walki Młodych w Płońsku, z wykonaniem zasilenia energetycznego i oświetlenia fontanny. Lokalizację fontanny przedstawiono w załączniku graficznym nr 7 do siwz. 2. Podłączenie urządzenia do istniejącej szafki pomiarowo rozdzielczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika wodnego Rutki, w budynku nieczynnej pompowni. 3. Fontanna powinna posiadać: 1) system ośmiu pomp (o mocy min. 4kW każda), rozmieszczonych po okręgu, umocowanych na pływakach lub zamontowanych do dna zbiornika, (głębokość zbiornika w miejscu montażu fontanny wynosi około 1-1,50 metra), 2) osiem dysz, wysokość strumienia wody z dyszy minimum 20 metrów, 3) podświetlenie fontanny światłem kolorowym LED RGBW, o mocy nie mniejszej niż 90W każda lampa, po jednej lampie do każdej dyszy, 4) skrzynkę sterowniczą do sterowania pracą pompy i oświetlenia, wyposażoną w wymagane urządzenia zabezpieczające i ochronne, odporną na warunki atmosferyczne i zabezpieczoną przed wandalizmem, 5) automatykę sterującą, umożliwiającą dobowe ustawienie czasu startu i wyłączania się fontanny i oświetlenia, 6) dwa programy pokazu wody i światła, jeden 8 min., drugi 12 min. załączane naprzemiennie z możliwością dowolnego ustawienia czasu załączenia, 7) kabel zasilający przeznaczony do zanurzenia w wodzie długości 80 m, złącze kablowe hermetyczne, elektrycznie bezpieczne, 8) wszystkie niezbędne zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwzwarciowe, przeciążeniowe itp. 9) włącznik i wyłącznik zasilania głównego, 10) filtry zabezpieczające przed zanieczyszczeniem, 11) instrukcję bezpieczeństwa dotyczącą prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu. 4. W kosztach zamówienia należy uwzględnić koszt transportu fontanny, montaż z niezbędnym okablowaniem, rozruch fontanny z zaprogramowaniem i instruktażem obsługi. 5. W kosztach zamówienia należy przewidzieć demontaż fontanny po sezonie i przewiezienie jej na odległość do 3 km do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.93.00.00-5, 31.52.74.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z pkt. 5.1 siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z pkt. 5.1 siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z pkt. 5.1 siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z pkt. 5.1 siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie oświadczenia z pkt. 5.1 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania n/w zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 1) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.), 2) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki, jak i obniżki, 3) w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw działań administracyjnych, 4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy, jak również w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, 5) w zakresie zmiany terminu demontażu przedmiotu zamówienia z uwagi na warunki atmosferyczne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i technologii przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, po ich zatwierdzeniu pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie będą powodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w następujących okolicznościach: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plonsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek Wykonawcy: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39 w Urzędzie Miejskim (wejście od ul. 1 Maja) w Referacie Zamówień Publicznych, pokój 212, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 09:00, miejsce: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39 w Urzędzie Miejskim /wejście od ul. 1 Maja/ w Kancelarii Urzędu - Biuro Obsługi Interesanta /na parterze/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

wg BIP Płońsk