Dysza Lawa typ 25-5 E – 100-15 E

Jesteś tutaj

Opis

LAWA typ 25-5 E – 100-15 E

 przezroczysty obraz
wodny
• regulacja średnicy
dzwonu wodnego
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
• cicha praca
Dysze OASE typu Lawa tworzą
piękne, równomiernie zamknię-
te formy w kształcie dzwonów
wodnych.
Zastosowanie oświet-
lenia podwodnego stwarza nie-
powtarzalne wrażenie, czyniąc
obraz wodny szczególnie efe-
ktownym.

Średnice dzwonów wodnych,
włącznie z typem Lawa 60-10 T
mogą być regulowane za
pomocą wbudowanego urzą-
dzenia dławiącego. W wersji
Lawa 100-15 T wymagana jest
instalacja zasuwy dławiącej.
Dysze Lawa wyróżniają się naj-
niższym poziomem hałasu
spośród wszystkich typów obra-
zów wodnych.
Stwarzają niepowtarzalny na-
strój w zbiornikach wodnych
przy ogrodach zimowych, har-
monizują doskonale z oto-
czeniem recepcji hotelowych,
a także w chronionych od wiatru
zbiornikach wodnych na wolnej
przestrzeni.

Szczegóły