Dysza Wachlarz typ 10-6 E – 20-6 E

Jesteś tutaj

Opis

WACHLARZ typ 10-6 E – 20-6 E

• strumień wodny
w kształcie wachlarza
o grubości warstwy
wodnej od 6 do 8 mm
• zastosowanie niezależne
od poziomu lustra wody
•  wykonane w całości ze
stali nierdzewnej
Dysze OASE typu Wachlarz ide-
alnie pasują do tworzenia nara-
stających pionowo lub ukośnie
welonów wodnych.
Rozpościeranie się welonu wod-
nego na dużej powierzchni spra-
wia, że dysza może być przykła-
dowo stosowana jako element
maskujący dla cokołów funda-
mentowych, widocznych w zbior-
niku rur oraz innych elementów
systemu.
Dysze typu wachlarz pracu-
ją niezależnie od pozio-
mu lustra wody. Do regu-
lacji obrazu wodnego
wymagana jest instalacja zasuwy
dławiącej.

Szczegóły