Dysze Gejzer typ 20 T – 100 T

Jesteś tutaj

Opis

GEJZER typ 20 T – 100 T
Dysze tworzące efekt piany, zależne od poziomu lustra wody

• smukły, tryskający bielą
obraz wodny
• cylindryczny kształt
• wzbogacanie wody
w tlen
Dysze OASE z typu Gejzer
w przeciwieństwie do dysz spie-
niających i pieniących są dysza-
mi iniektorowymi, pracującymi
zależnie od poziomu lustra
wody. Wskutek działania iniek-
torowego zasysana woda oraz
powietrze są intensywnie miesza-
ne, a następnie wyrzucane stru-
mieniem iniektorowym wysoko
w górę. Powstaje przez to
imponujący efekt - przy użytej
relatywnie małej mocy, osiąga-
ny jest duży objętościowo, jed-
nakże w odróżnieniu od dyszy
typu Kaskada, bardziej cylin-
dryczny obraz fontanny. Należy
tu zwrócić uwagę na fakt zmie-
niającego się obrazu wodnego
wraz z poziomem lustra wody.
Przy zejściu poniżej wskazania
wzorcowego obraz wodny bę-
dzie bardziej smukły, ale rów-
nież wyższy, natomiast przy pod-
wyższonym poziomie wody peł-
niejszy, ale niższy. Przy wzmo-
żonym ruchu fal fontanny spra-
wiają wrażenie „tańczących”,
co uważane jest za dodatkowy
i bardzo interesujący efekt. Przy
obiektach charakteryzujących się
zróżnicowanym poziomem wody
należy przewidzieć instalację
zaworów zwrotnych. W przeci-
wnym razie podczas wyłączania
obiektu poziom lustra wody
obniży się aż do wysokości iniek-
torowej.

Szczegóły