Dysze Kaskada typ 50 T – 130 T

Jesteś tutaj

Opis

KASKADA typ 50 T – 130 T

 spieniony, ożywiający
obraz wodny
•  strumień o szerokiej
podstawie zakończony
szpicem
• wzbogacanie wody
w tlen

Dysze OASE typu Kaskada
w przeciwieństwie do dysz spie-
niających i pieniących są dysza-
mi iniektorowymi, pracującymi
zależnie od poziomu lustra
wody. Wskutek działania iniek-
torowego zasysana woda oraz
powietrze są intensywnie mie-
szane, a następnie wyrzucane
strumieniem iniektorowym wyso-
ko w górę. Powstaje przez to
imponujący efekt - przy użytej
relatywnie małej mocy, osiąga-
ny jest duży objętościowo,
zakończony szpicem obraz fon-
tanny. Należy tu zwrócić uwagę
na fakt zmieniającego się obra-
zu wodnego wraz z poziomem
lustra wody. Przy zejściu poniżej
wskazania wzorcowego obraz
wodny będzie bardziej smukły,
ale również wyższy, natomiast
przy podwyższonym poziomie
wody pełniejszy, ale niższy.

Przy wzmożonym ruchu fal
fontanny sprawiają wrażenie
„tańczących”, co uważane jest
za dodatkowy i bardzo intere-
sujący efekt. Przy obiektach cha-
rakteryzujących się zróżnico-
wanym poziomem wody należy
przewidzieć instalację zaworów
zwrotnych, w przeciwnym razie
podczas wyłączania obiektu
poziom lustra wody obniży się
aż do wysokości iniektorowej.

Szczegóły